APIE MOKYKLĄ

Mokykla įsteigta Vilniaus apskrities viršininko 1997-07-04, į pagrindinę mokyklą reorganizuota 2000-08-31, 2003-09-01 buvo prijungtos Jurgelionių ir Milkūnų pradinės mokyklos, kurios tapo Čiužiakampio pagrindinės mokyklos skyriais. 2007 metais Jurgelionių pradinio ugdymo skyrius buvo uždarytas. 2011 m. buvo uždarytas Milkūnų pradinio ugdymo skyrius. 2012-09-01 nekomplektuojama Čiužiakampio pagrindinės mokyklos 5-10 kl.

Mokykla yra ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą. Mokykla yra nesiekianti pelno valstybės institucija. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ministerijos ir kitais Lietuvos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vaikų teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais ir potvarkiais bei mokyklos nuostatais.

Čiužiakampio pagrindinę mokyklą lanko Čiužiakampio, Poškiškių, Stasylų gel. st., Stasylų, Didžiųjų Sėlų, Gudelių, Žaliaklonio gyvenviečių vaikai.

Nuo 2005 metų mokykloje veikia mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, kurioje yra sudarytos sąlygos pasirengti mokyklai bei išmokti lietuvių kalbą, nes didžioji mokinių dalis yra tautinių mažumų atstovai, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių.

Mokiniai į mokyklą iš tolimesnių gyvenviečių atvežami mokykliniu autobusu, kurį mokykla įsigijo 2011 m. spalio mėn..