Vidaus darbo taisyklės

1

PATVIRTINTA

Čiužiakampio pagrindinės mokyklos

direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d.

įsakymu Nr. V1-192

 

ČIUŽIAKAMPIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) vidaus tvarkos taisyklės (toliau –taisyklės) reglamentuoja Mokyklos vidaus tvarką. Jų tikslas – daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), elgesiui, kad gerėtų jų ir mokyklos bendruomenės narių santykiai.

2. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisė aktais, mokyklos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.

3. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.

II. BENDRIEJI STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAIS

1. DIREKTORIUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI

4. Mokyklai vadovauja direktorius. Direktorius turi pavaduotojus: ugdymui ir ūkio

reikalams. Direktorius organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos veiklą tiesiogiai arba per direktoriaus pavaduotojus.

5. Direktorius yra atskaitingas Mokyklos tarybai ir tiesiogiai pavaldus mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.

6. Direktorius leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti.

7. Mokyklai šalies ir tarptautinėse organizacijose, kitose valstybės ar užsienio šalių

institucijose ir įstaigose atstovauja direktorius arba jo įgalioti direktoriaus pavaduotojai ar kiti mokytojai.

2. MOKYKLOS STRUKTŪRA

8. Mokyklos organizacinę struktūrą (priedas pridedamas) ir pareigybių sąrašą nustato ir

tvirtina direktorius. Didžiausią mokyklai leistiną pareigybių skaičių nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, mokytojų skaičių lemia klasių komplektų ir mokinių skaičius.

9. Mokyklos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,.

10. Mokyklos savivaldą sudaro: Mokyklos taryba, Klasių tėvų komitetai, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė grupė ir direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, kurių veiklą reglamentuoja Mokyklos nuostatai ar švietimo teisiniai dokumentai.

11. Finansams ir raštinei vadovauja direktorius. Jam taip pat pavaldūs yra mokyklos

vyriausioji buhalterė, bibliotekininkė, sekretorė

12. Mokyklos ugdymo koncentrams vadovauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Jam

pavaldūs yra šiuose koncentruose dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas ir mokiniai.

13. Materialiniam aprūpinimui, ūkiniam sektoriui vadovauja direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Jam pavaldūs yra techninis personalas: valytoja, pagalbinis

darbininkas, sargai, kiemsargis, vairuotojas.

3. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

14. Direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, socialinio pedagogo, bibliotekininkės, pagalbinių darbininkų, sekretorės, techninių darbuotojų funkcijas, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybių aprašymai, dalyko ilgalaikiai planai.

15. Mokyklos darbuotojai asmeniškai atsako už savo funkcijų vykdymą ir kokybišką darbo atlikimą.

16. Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos darbo grupės rengia metinės veiklos plano projektus, strateginės veiklos plano projektą ir teikia Mokyklos tarybai pritarti.

17. Kalendorinių metų pabaigoje mokyklos buhalteris pateikia ataskaitą Viešųjų pirkimų

komisijai apie mokykloje vykdytus viešuosius pirkimus, mokesčių inspekcijai – apie gautą paramą ar labdarą, ir kitas finansines ataskaitas, kurių reikalauja mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

18. Esant būtinybei, mokyklos direktorius gali šaukti neeilinius pasitarimus, mokyklos

veiklos klausimams svarstyti.

19. Pasitarimams vadovauja mokyklos direktorius, o jam nesant – pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas.

20. Pasiūlymus mokyklos veiklos klausimais žodžiu ar raštu kuruojantiems pavaduotojams arba tiesiogiai direktoriui gali pateikti kiekvienas mokyklos bendruomenės narys.

4. DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

21. Mokyklos direktorius, o jam nesant (išvykęs į komandiruotę, atostogų ar dėl ligos)

įsakymu paskirtas pavaduoti direktoriaus pavaduotojas arba kitas mokytojas, pasirašo įsakymus ir dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. Finansinius dokumentus jam nesant gali pasirašyti tik parašo teisę turintis direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo.

22. Įsakymus finansų klausimais pasirašo mokyklos direktorius, o jam nesant – parašo teisę turintis direktoriaus įsakymu patvirtintas asmuo ir buhalteris. Ant finansinių dokumentų dedamas mokyklos herbinis spaudas.

23. Įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus gali ruošti direktoriaus pavaduotojai, kurie apie dokumento rengimą pažymi raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka, tačiau dokumentą pasirašo direktorius. Ant įsakymų spaudas nededamas, nes jie rašomi ant mokyklos firminio lapo.

24. Pažymas apie mokinio mokymąsi mokykloje mokinio ar tėvų prašymu pasirašo

mokyklos direktorius. Ant pažymų dedamas herbinis spaudas.

25. Mokinių mokymosi pasiekimų dokumentus pasirašo mokyklos direktorius arba jam

nesant – laikinai einantis jo pareigas direktoriaus pavaduotojas. Ant jų dedamas mokyklos herbinis spaudas.

III. VADOVO NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

26. Nurodymus ar sprendimus mokyklos direktorius įformina įsakymais, kitokia rašytine ar žodine forma. Mokyklos direktoriaus pavaduotojų nurodymai ar sprendimai pateikiami žodžiu.

27. Paskyrus daugiau kaip vieną vykdytoją, pirmasis įsakyme nurodytas vykdytojas yra

asmeniškai atsakingas už visą vykdymo organizavimą.

28. Įsakyme išvardytų asmenų vengimas vykdyti nurodymus laikomas tarnybiniu

(drausminiu) nusižengimu ir apie tai atsakingas vykdytojas privalo informuoti įsakymą rašiusį vadovą.

IV. DOKUMENTŲ TVARKYMAS

29. Mokyklos dokumentus ir raštvedybą tvarko mokyklos sekretorė pagal kiekvienais metais patvirtintą dokumentacijos planą.

30. Mokyklos elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus sekretorė atspausdina,

užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui (jam nesant – pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui).

31. Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę Mokyklai

adresuotus dokumentus, nedelsdami privalo juos perduoti sekretorei užregistruoti.

32. Mokyklos darbuotojai, turintys asmeninį elektroninio pašto adresą, į šiuo paštu gautus

laiškus ar kito pobūdžio pranešimus atsako asmeniškai, o jei pagal savo kompetenciją negali to padaryti, apie tai privalo informuoti direktoriaus pavaduotoją.

33. Sekretorė gautus dokumentus tą pačią arba kitą darbo dieną pateikia Mokyklos

direktoriui, o jam nesant – jį pavaduojančiam direktoriaus pavaduotojui.

34. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus sekretorė registruoja ir išsiunčia

adresatams. Šių dokumentų antrus vizuotus egzempliorius ji įsega į atitinkamą bylą.

V. DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS IR ARCHYVAVIMAS

35. Dokumentai segami į bylas, kurias tvarko sekretorė ir kiekvienų metų pabaigoje

atitinkamai paruoštus perduoda į archyvą.

36. Mokyklos archyvą tvarko sekretorė Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

37. Naikinti atrinkti dokumentai sukarpomi specialiu įrenginiu.

VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ

APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

38. Visuomenės informavimu apie Mokyklos veiklą ir jos įvaizdžio kūrimu rūpinasi

direktorius. Jis atsakingas už informacijos apie mokyklos veiklą teikimą žiniasklaidai, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, veiklos aprašo skelbimą internete.

39. Mokyklos bendruomenės nariai ir kiti asmenys įvairiais klausimais, suderinę priėmimo laiką, kreipiasi į direktorių.

40. Interesantus pagal funkcijų paskirstymą priima ir direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, klasių auklėtojai ar kiti administracijos nariai.

41. Mokyklos darbuotojai bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti

mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus ir pageidavimus, jiems padėti. Jeigu darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą mokyklos darbuotoją, galintį tai padaryti.

VII. SEMINARŲ IR KITŲ MOKYKLOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

42. Mokykla organizuoja užklasinius renginius mokiniams, seminarus, konferencijas ir kitus renginius. Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis ar svečius yra atsakingas renginį organizuojantis mokyklos darbuotojas, gavęs rašytinį direktoriaus leidimą. Šie renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais.

43. Mokinių ekskursijas, kitus ne mokykloje vykstančius renginius mokyklos darbuotojas

organizuoja pagal mokykloje priimtą/patvirtintą tvarką.

VIII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS,

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PAVADAVIMAS

44. Mokyklos darbuotojus priima į darbą arba atleidžia iš darbo mokyklos direktorius, o jam nesant (dėl komandiruotės, atostogų ar ligos) jį pavaduojantis direktoriaus pavaduotojas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

45. Mokytojai, atitinkantys Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytus reikalavimus, kiti darbuotojai į darbą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, sudarius su jais darbo sutartis raštu. Pretendentai į darbą gali būti atrenkami asmeninio pokalbio būdu.

46. Asmuo, priimtas dirbti mokykloje, supažindinamas pasirašytinai su šiomis taisyklėmis, Mokyklos nuostatais, pareigybės aprašymu, priešgaisrinės saugos ir saugos darbe reikalavimais. Jam suformuojama asmens byla ir išduodamas darbuotojo darbo pažymėjimas.

47. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

48. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su mokykla pasibaigia LR

darbo kodekso nustatytais pagrindais.

49. Nutraukus darbo sutartį darbuotojas, jo žinioje esančios bylos, nebaigti vykdyti

dokumentai, materialinės vertybės perduodamos pagal perdavimo-priėmimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo-priėmimo aktus tvirtina mokyklos direktorius. Darbuotojas grąžina darbuotojo pažymėjimą.

IX. DARBO IR POILSIO LAIKAS

50. Etatiniams mokyklos darbuotojams darbo laikas nustatomas remiantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

50.1 etatiniams darbuotojams darbo pradžia ir pabaiga , pietų pertrauka atsispindi darbo

grafike, patvirtintame mokyklos direktoriaus;

50.2 Pedagoginiams darbuotojams darbo laikas fiksuojamas pamokų ir užsiėmimų

tvarkaraščiuose.

50.3 mokinių atostogų metu mokytojams gali būti suteikiamos laisvos dienos už budėjimą

mokykloje diskotekų metu, papildomą darbą organizuojant renginius mokykloje, kurie nepatvirtinti mokyklos mokytojų kontaktinėse ir papildomai tarifikuotose valandose. Konkretus laisvų dienų skaičius prieš kiekvienas atostogas derinamas su mokyklos administracija.

51. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais.

52. Mokykloje pamokos vyksta penkias dienas per savaitę. Šeštadieniai ir sekmadieniai –

poilsio dienos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas etatiniams darbuotojams sutrumpinamas viena valanda.

 53. Pedagoginiams darbuotojams darbo valanda 60 min., iš kurių 45 min. yra tiesioginis

darbas su mokiniais.

53.1. Į darbą mokytojas privalo atvykti taip, kad iki pamokos pradžios suspėtų pasiruošti

pamokai.

53.1.2. pamokos pradžią ir pabaigą skelbia skambutis, be svarbios priežasties mokytojui

draudžiama vėluoti į pamoką, pasitarimai pertraukų metu organizuojami tik dėl svarbių priežasčių.

54. Darbuotojai turi laikytis mokykloje nustatyto darbo laiko režimo.

55. Mokyklos darbuotojai, palikdami mokyklą tarnybos ar darbo tikslais, turi apie tai

informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti išvykimo tikslą ir trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, pedagogai ir darbuotojai turi parašyti prašymą ir gauti direktoriaus sutikimą.

56. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai atvykti į darbą, nedelsdami turi

informuoti apie tai direktorių ar direktoriaus pavaduotojus ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti jų paprašyti asmenys.

57. Šalių susitarimu gali būti nustatytas atskiras darbuotojo darbo grafikas.

58. Mokyklos darbuotojai ir mokiniai turi teisę darbo dienomis būti patalpose nuo 7.15val. iki 18.15val. Atsiradus būtinybei darbe užtrukti ilgesnį laiką arba patekti į darbo patalpas poilsio dienomis, darbuotojas ar mokinys praneša direktoriui ir jam sutikus, gauna leidimą. Apie leidimą informuojamas budintis.

X. DARBO APMOKĖJIMAS

59. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos

nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisiniai aktai, kiti teisiniai dokumentai.

60. Darbo užmokestį sudaro:

1. tarnybinis atlyginimas;

2. priedai;

3. priemokos.

Priedų ir priemokų suma negali būti didesnė kaip 70 procentų pareiginės algos.

61. Konkrečius darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus ir kitas darbo apmokėjimo

sąlygas nustato direktorius.

62. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, jei darbuotojas nėra

raštiškai atsisakęs avanso. Atlyginimai išmokami iš karto, kai tik pinigai gaunami iš finansų skyriaus. Darbo užmokestis už atostogas mokamas ne vėliau kaip likus trim kalendorinėms dienoms iki atostogų pradžios.

XI. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR PAŠALPŲ SKYRIMAS

63. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą mokyklos direktorius gali skatinti darbuotojus teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami:

1. padėka;

2. vienkartine pinigine išmoka;

3. vardine dovana.

65. Už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti siūlomi valstybės

apdovanojimui gauti.

66. Darbuotojams skatinti skirtų vienkartinių piniginių išmokų mokėjimo tvarką nustato

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.

67. Darbuotojai už pareigingą pareigų atlikimą skatinami šiais atvejais:

1. labai gerai ar gerai įvertinus darbuotojo veiklą kalendoriniais metais ir už labai gerą

darbuotojo darbą kalendoriniais metais;

2. darbuotojams atlikus vienkartines ypatingos svarbos užduotis;

3. įstatymo numatytų švenčių proga;

4. darbuotojų gyvenimo ir darbo metų mokykloje jubiliejinių sukakčių progomis;

5. darbuotojams išėjus į pensiją.

Kiekvienu atveju, nurodytu 67 punkte, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne

daugiau kaip vieną kartą per metus ir negali sudaryti daugiau kaip 100 procentų nustatyto

darbuotojo tarnybinio atlyginimo. Vienkartinė piniginė išmoka neskiriama darbuotojui, kuriam per paskutiniuosius 12 mėnesių paskirta tarnybinė (drausminė) nuobauda.

68. Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių, šeimos narių

ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio pašalpa teisės aktų nustatyta tvarka iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų, esant darbo užmokesčio fondo ekonomijai.

XII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

69. Mokyklos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus traukiami drausminėn

atsakomybėn.

70. Už mokyklai padarytą materialinę žalą darbuotojai traukiami materialinėn atsakomybėn.

71. Už tarnybinius nusižengimus ir darbo drausmės pažeidimus darbuotojui, dirbančiam

pagal darbo sutartį, gali būti skiriama viena iš drausminių nuobaudų:

1. pastaba;

2. papeikimas;

3. atleidimas iš pareigų.

72. Su įsakymu apie drausminės nuobaudos skyrimą darbuotojas, dirbantis pagal darbo

sutartį, supažindinamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Ligos ir atostogų laikotarpiai į šį terminą neįskaitomi.

73. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką ir panaikinimo sąlygas nustato Darbo kodeksas.

XIII. ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

74. Mokyklos direktorius turi spaudą su valstybės herbu, kurį saugo direktoriaus kabinete

esančiame seife. Jis dedamas ant finansinių dokumentų, išsilavinimo pažymėjimų, pažymų, kitų svarbių dokumentų.

75. Mokykla gali turėti ir kitus spaudus.

XIV. TELEFONO NAUDOJIMAS

76. Telefonas mokykloje gali būti naudojimas tik darbo reikalams.

XV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

77. Siekiant, kad Mokykla turėtų gerą įvaizdį, joje turi būti užtikrinama darbo drausmė,

atidus dėmesys bendruomenės nariams ir pavyzdinė elgesio kultūra.

78. Kiekvienoje darbo vietoje, klasėje, kabinetuose, pagalbinėse patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.

79. Darbe turi būti vengiama nereikalingų konfliktų ir palaikoma dalykinė atmosfera.

80. Mokyklos patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų ir

neleidžiama rūkyti.

81. Visi darbuotojai privalo laikytis saugos darbe reikalavimų, su kuriais jie supažindinami prieš pradėdami darbą.

81.1 privalo vadovautis mokyklos nuostatais, darbo tvarka, vykdyti pareigybės aprašyme

nurodytas funkcijas

81.2 mokytojas:

81.2.1 mokytojai iki rugsėjo 5 dienos turi sudaryti mokytojų tarybos nustatytos formos dalyko ilgalaikį planą, neformaliojo ugdymo užsiėmimų metinį planą bei klasės vadovo darbo planą, kuriuos privalo suderinti su mokyklos administracija, kaip numatyta mokyklos ugdymo plane.

82. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis

priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

83. Be Mokyklos direktoriaus leidimo darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

84. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją,

šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius.

85. Darbuotojams draudžiama darbo metu užsirakinti darbo patalpose, klasėse, kabinetuose. Draudžiama perduoti raktus kabinete nedirbantiems asmenims. Mokyklos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje kiti asmenys būtų tik darbuotojui esant.

86. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

87. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ar gėrimų matomoje vietoje mokinių ir kitų asmenų priėmimo vietose ir vartoti maisto produktų.

88. Mokyklos darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, privalo uždaryti langus, išjungti apšvietimą, veikiančią aparatūrą.

XVI. DARBUOTOJŲ ELGESIO REIKALAVIMAI

89. Mokyklos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokyklą, todėl turi būti vengiama

intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, palaikoma dalykinė darbo atmosfera ir geri tarpusavio santykiai.

90. Darbuotojams draudžiama vartoti ir necenzūrinius žodžius ir posakius.

91. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.8

XVII. APRANGOS REIKALAVIMAI

92. Mokyklos darbuotojai gali dėvėti laisvo stiliaus, tvarkingą, tačiau tokią, kuri nesukeltų mokinių ir jų tėvų neigiamos reakcijos.

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

93. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Mokyklos darbuotojams.

94. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai.

95. Darbuotojai, pažeidusiam šias Taisykles, taikoma drausminė atsakomybė.

XIX. VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR

PAPILDYMAS

96. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina mokyklos direktorius savo įsakymu, mokyklos tarybai pritarus.

_______________________________________________________________

PRITARTA

Čiužiakampio pagrindinės mokyklos tarybos posėdyje

2010 m. gruodžio 16d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 5